KA-166

Στόχος

Καρφίτσα, χρυσός Κ18, Citrine
KA/166